News

Na Kravskom pasienku budú môcť Trnavčania relaxovať pri vode. Mesto tam založí les, jazero a lúky

Mestská samospráva pokračuje v sprírodňovaní vyčerpanej, v horúčavách prehrievanej, zrážkami a vetrom erodovanej poľnohospodárskej pôdy a zanedbaných porastov. V rámci adaptácie na zmenu klímy pribudne k revitalizovaným Štrkom a k veľkému projektu revitalizácie dolného povodia a hydrického biokoridoru riečky Parnej aj Kravský pasienok. Na ploche vyše ôsmich hektárov v bezprostrednom dotyku s mestom vznikne veľká prírodná vodná plocha s upravenými prístupmi k vode, brehovými terasami, plážou a prírodne upraveným okolím so stromami a kvitnúcimi lúkami.

Zmluvu s víťazom verejnej súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie tohto zámeru Atelierom Fontes z Brna v spolupráci s krajinným architektom Zdeňkom Sendlerom, ktorý bol vyhlásený za architekta roku 2021, mesto podpísalo na konci minulého roka. Zmluvná cena tohto diela je 136 350 eur a na samotnú realizáciu projektu sa mesto bude uchádzať o finančnú dotáciu z eurofondov.
„Projektový tím Fontes má v Českej republike zrealizovaných alebo rozostavaných niekoľko obdobných krajinárskych stavieb, napríklad Park Budoucnost v Havlíčkovom Brodě alebo Na panském v Bohumíně, ktoré vypovedajú o ich vysoko profesionálnom prístupe k tvorbe krajiny, aká by mala s prihliadnutím na trnavské špecifiká a podmienky vzniknúť aj na Kravskom pasienku,“ povedala Jarmila Garaiová z referátu ekológie odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu.
Kravský pasienok je časťou vyše tridsiatich siedmich hektárov rozvojových plôch poľnohospodárskej pôdy medzi Cukrovou ulicou, tokom Trnávky a severným obchvatom. Zo západnej strany je lemovaný Trnávkou a chodníkom pre cyklistov a peších, z južnej, východnej a severnej strany líniou stromov a krovín, ktoré ho oddeľujú od zástavby a ornej pôdy. Vzhľadom na nutnosť postupnej adaptácie na klimatické zmeny chce mestská samospráva vytvoriť v tejto lokalite prírode blízke lesné, lúčne, vodné a mokraďné biotopy, ktoré zvýšia nízku ekologickú stabilitu územia Trnavy.
Prírodné vodné plochy a mokrade patria k biotopom s najvyššou biodiverzitou a majú významný vplyv na zadržiavanie vody v prírode, jej čistenie a dopĺňanie podzemných vodných zdrojov. Bránia tiež záplavám z prívalových dažďov, prehriatiu vody s následným úhynom rýb, ochladzujú ovzdušie v letných horúčavách a odparovaním stabilizujú miestne klimatické pomery. Obnovenie prírodných pomerov v tejto lokalite však nebude prínosom len pre flóru, faunu a klímu, ale aj pre Trnavčanov, ktorí získajú nový cieľ prechádzok v príjemnom prostredí s možnosťou aktívneho odpočinku pri vode a v tieni stromov.

Na Kravskom pasienku Trnave pribudne vyše osem hektárov prírodného zázemia, ktoré bude prínosom nielen pre flóru a faunu, ale aj pre Trnavčanov