Mokraď v Zelenči

Na zvýšenie ekologickej stability územia v okrese Trnava a nutnosť adaptácie krajiny na klimatické zmeny má samospráva zámer obnoviť v lokalite Zeleneč ustupujúce mokraďné plochy a k nim založiť prírode blízke biotopy. Cieľom je zmena chudobnej a ekologicky nestabilnej ornej pôdy na územie s vysokou biodiverzitou a ochladzovacím krajinným prvkom. Vzhľadom na blízkosť toku Trnávka, ako aj konfiguráciu terénu bude územie využité aj ako rozlivné na odľahčenie povodňových stavov na rieke Trnávke a zadržanie vody v území.

V súčasnosti je plocha využívaná na poľnohospodárske účely. Ide o parcely, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodného toku Trnávka smerom na Zeleneč. V minulosti sa tu nachádzalo podľa historických máp výrazne podmáčané územie a rybník. V súčasnosti sa tu nachádza na poľnohospodárskej pôde zvyšok mokrade a plocha býva občasne zaplavovaná vodou z okolitých polí. Zemný val okolo centrálnej časti je porastený líniovým spoločenstvom stromov a krov. Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď a je v dotyku s regionálnym hydrickým biokoridorom RBk33 pozdĺž rieky Trnávky. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia.

Rozloha riešeného územia 23,3 ha

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Extravilán
Lights

Časová os projektu

2021

Krajino - architektonický koncept

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt