Rozšírenie kapacity v ZŠ s MŠ na Spartakovskej

Rastúce požiadavky na umiestnenie detí do MŠ a následne do prvej triedy ZŠ nútia hľadať možnosti vytvárania nových priestorov.

Realizácia prístavby v rámci areálu ZŠ a MŠ Spartakovská 5 začala už v závere roka 2017, ale podstatná časť výstavby sa uskutočnila v priebehu roka 2018. S technologickými prestávkami diela počas klimaticky nevhodných období bola výstavba ukončená v júli roku 2018 pričom dielo do užívania bolo odovzdané k začiatku školského roka.

Prístavba pozostáva z dvoch tried materskej školy a dvoch tried určených pre základnú školu vrátane hygienického zázemia pre obidva typy zariadení (predškolské a školské). Prístavba je spojovacím krčkom prepojená so školou, pričom zmodernizovaná školská odovzdávacia stanica tepla slúži aj pre napojenie systému ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody prístavby.

Súčasťou prístavby sú aj upravené spevnené asfaltobetónové plochy v okolí tohto objektu a samostatné detské ihrisko s pieskoviskom a hracími prvkami, výhradne určené pre toto predškolské zariadenie. Taktiež bol vybudovaný sekundárny vstup do areálu školy pre potreby materskej školy, ktorý je situovaný zo západnej strany školského areálu.


Hodnota investície
630 554 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2018
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights