Úprava priestoru pred OD Jednota

Mesto Trnava pristúpilo na revitalizovanie tohto priestoru. Zámerom je koncepečne riešiť tento priestor tak, aby sa vytvorila nová verejno – oddychová zóna so zeleňou, rešpektujúca danosti tejto časti mesta (doprava, peší pohyb, technická infraštruktúra). Nosným prvkom priestoru je zelený prvok ako kompenzácia vydláždenej plochy – alej stromov so zatrávnenou časťou pod nimi a lavičkami okolo. V osi tohto prírodného prvku je situovaný vodný prvok vo forme fontány (alternatíve fontána v úrovni terénu alebo fontána s bazénom). Priestor je dotvorený mestským mobiliárom – svietidlami, lavičkami, pitnými fontánkami, prístreškom na bicykle.

Plocha priestoru okrem plochy navrhovanej zelene bude vydláždená dlažbou, ktorej geometria vychádza z architektúry a tektoniky objektu OD Jednota. Všetky spevnené plochy a aj mobiliár je materiálovo a farebne navrhovaný v súlade s koncepciou mesta.

Po prestavbe sa tento verejný priestor vráti ľuďom a vzrastlé stromy spolu s intenzívnym vodným prvkom pomôžu celú zónu výrazne ochladiť.

Rozloha riešeného územia: 1 920m2

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2022

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie a realizáciu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt