Vybudovanie mestskej kompostárne č. 2

Vybudovaním novej kompostárne v meste Trnava sa vytvorí potrebná kapacita na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (tzv. BRKO). Projekt vytvára potrebnú infraštruktúru na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností nákupom špeciálnych zberných nádob. Projekt bude realizovaný v meste Trnava a bude slúžiť pre všetkých obyvateľov mesta a okolité obce (cca. 90 805 ľudí).

Rozloha riešeného územia 5 304 m2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 2 575 203 eur

Hodnota investície
predbežne 2 710 740 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

2020

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt